ایجاد آگهی جدید

میخواهید چه نوع آگهی ایجاد کنید؟

انتخاب یک بسته

برندهای برتر ایران(۱ ماهه)

برند های برتر 768x768 1

3,500,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های برندهای برتر ورزشی
 • اعتبار: یک ماهه
 • تخفیف:-

برندهای برتر ایران (3ماهه)

برند های برتر 768x768 1

8,925,000 تومان

  • جایگاه : در فهرست آگهی های برندهای برتر ورزشی
  • اعتبار: سه ماهه
  • ۱۵ ٪ تخفیف

برندهای برتر ایران (6ماهه)

برند های برتر 768x768 1

14,700,000 تومان

  • جایگاه : در فهرست آگهی های برندهای برتر ورزشی
  • اعتبار: شش ماهه
  • 30 ٪ تخفیف

آگهی های ویژه (1 ماهه)

1,500,000 تومان

 • جایگاه : اسلایدر دوم در زیر آگهی های تخصصی در صفحه اول
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: یک ماهه
 • تخفیف: -

آگهی های ویژه (3 ماهه)

4,050,000 تومان

 • جایگاه : اسلایدر دوم در زیر آگهی های تخصصی در صفحه اول
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: سه ماهه
 • 10٪ تخفیف

آگهی های ویژه (6 ماهه)

7,200,000 تومان

 • جایگاه : اسلایدر دوم در زیر آگهی های تخصصی در صفحه اول
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: شش ماهه
 • 20٪ تخفیف

آگهی طلایی(۱ ماهه)

woocommerce placeholder 768x768 1

3,500,000 تومان

 • جایگاه: اسلایدر بالای صفحه نخست
 • به همراه یک صفحه داخلی + آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: یک ماهه
 • سایز: ۴۰۰*۶۰۰
 • تخفیف: -

آگهی طلایی(3 ماهه)

woocommerce placeholder 768x768 1

9,450,000 تومان

 • جایگاه: اسلایدر بالای صفحه نخست
 • به همراه یک صفحه داخلی + آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: سه ماهه
 • سایز: ۴۰۰*۶۰۰
 • تخفیف:5 درصد

آگهی طلایی(6 ماهه)

woocommerce placeholder 768x768 1

17,850,000 تومان

 • جایگاه: اسلایدر بالای صفحه نخست
 • به همراه یک صفحه داخلی + آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: شش ماهه
 • سایز: ۴۰۰*۶۰۰
 • تخفیف:10 درصد

آگهی تخصصی لوازم ورزشی (۱ ماهه)

ورزشی 768x768 1

1,200,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی پخش و لوازم ورزشی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: یک ماهه

آگهی تخصصی لوازم ورزشی (3 ماهه)

ورزشی 768x768 1

3,240,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی پخش و لوازم ورزشی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: سه ماهه
 • 10٪ تخفیف

آگهی تخصصی لوازم ورزشی (۶ ماهه)

ورزشی 768x768 1

5,760,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی پخش و لوازم ورزشی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: شش ماهه
 • 20 ٪ تخفیف

آگهی تخصصی بدنسازی (۱ ماهه)

1,200,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی بدنسازی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: یک ماهه
 • تخفیف: -

آگهی تخصصی بدنسازی (3 ماهه)

3,240,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی بدنسازی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: سه ماهه
 • تخفیف:10 درصد

آگهی تخصصی بدنسازی (6 ماهه)

5,760,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی بدنسازی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: شش ماهه
 • تخفیف: 20 درصد

آگهی تخصصی پوشاک (1 ماهه)

پوشاک 600x600 1

1,200,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های پوشاک
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: یک ماهه
 • تخفیف: -

آگهی تخصصی پوشاک (3 ماهه)

پوشاک 600x600 1

3,240,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های پوشاک
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: سه ماهه
 • 10٪ تخفیف

آگهی تخصصی پوشاک (6 ماهه)

پوشاک 600x600 1

5,760,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های پوشاک
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: شش ماهه
 • 20٪ تخفیف

آگهی تخصصی خدمات ورزشی (۱ ماهه)

ورزشی 768x768 1

1,200,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی خدمات ورزشی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: یک ماهه
 • تخفیف: -

آگهی تخصصی خدمات ورزشی (3 ماهه)

ورزشی 768x768 1

3,240,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی خدمات ورزشی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار:سه ماهه
 • تخفیف:10 درصد

آگهی تخصصی خدمات ورزشی (6 ماهه)

ورزشی 768x768 1

5,760,000 تومان

 • جایگاه : در فهرست آگهی های تخصصی خدمات ورزشی
 • به همراه یک آلبوم ۲۰ محصوله
 • اعتبار: شش ماهه
 • تخفیف:20درصد

آگهی فروش شگفت انگیز (1 ماهه)

انگیز 768x768 1

1,800,000 تومان

 • جایگاه: بالای صفحه نخست، زیر اسلایدر بالای صفحه اصلی
 • اعتبار: یک ماهه
 • سایز: ۴۰۰*۶۰۰ + ۱۵۰*۲۵۰
 • تخفیف : -

آگهی فروش شگفت انگیز (3 ماهه)

انگیز 768x768 1

5,130,000 تومان

 • جایگاه: بالای صفحه نخست، زیر اسلایدر بالای صفحه اصلی
 • اعتبار: سه ماهه
 • سایز: ۴۰۰*۶۰۰ + ۱۵۰*۲۵۰
 • تخفیف:5درصد

آگهی فروش شگفت انگیز (6 ماهه)

انگیز 768x768 1

9,720,000 تومان

 • جایگاه: بالای صفحه نخست، زیر اسلایدر بالای صفحه اصلی
 • اعتبار: سه ماهه
 • سایز: ۴۰۰*۶۰۰ + ۱۵۰*۲۵۰
 • تخفیف:10درصد